OK1IAK - Jednoduché 7 MHz PTO

[ home ] [ CV ] [ HAM ] [ projects ] [ photo archive ]

Zaujala m? konstrukce jednoduchého p?ímosm?šujícího p?ijíma?e Tin Ear [1] na 40m. Tento p?ijíma? používá PTO, tedy Permeability Tuned Oscilator. Oscilátor se ladí šroubováním mosazného šroubu do cívky, která je navinuta na plastovém br?ku z McDonalds. V mosazi vznikají ví?ivé proudy, které vytvá?ejí opa?né magnetické pole a tím snižují induk?nost a zvyšují kmito?et. Pokud se tedy ladicím knoflíkem otá?í doprava, kmito?et se zvyšuje.

PTO je lákavé pro konstrukci mr?avých rádií. Je velikostí srovnatelné s potenciometrem, je oproti desetiotá?kovému potenciometru za hubi?ku a má oproti oscilátoru s varikapem nižší fázový šum. Oproti ladicímu kondenzátoru by m?la cívka být teplotn? stabiln?jší.

Nyní ke konstrukci cívky v p?ijíma?i Tin Ear. Do p?ední st?ny krabice je zalisována matka, ze zadu se proti ní mírn? p?itáhne druhá matka, kterou se vymezí v?le šroubu a nastaví se ur?itá tuhost otá?ení šroubu. Zadní matka se fixuje epoxidem. P?ez tuto matku se p?etáhne br?ko a op?t se zafixuje epoxidem. Na br?ko se navine cívka a fixuje se epoxidem. Podobnou konstrukci používá James WA6OTP [2], dokonce ji nabízí jako stavebnici.

Obr. 1. PTO navinuté na br?ku

Konstrukci cívky podle Tin Ear [1] jsem odzkoušel, viz obrázek 1, bohužel ale nevedla k cíli. Nebyl jsem schopen dozažením matic proti sob? nastavit rozumnou v?li šroubu. šroub jde p?íliš voln? a má zem?d?lské v?le.

Nastala fáze hledání vhodného materiálu pro uložení šroubu. Už nev??ím ?ešením s b?žnými kovovými šrouby, dokonce i distan?ní sloupek má zem?d?lské v?le. Bu? je t?eba šroub umístit mezi dv? matky a n?jakým pérem ?i gumou ho z boku napružit, nebo použít plastovou kost?i?ku se závitem.

Stavebnice NorCal klubu je osazena PTO, pro kterou byly vyrobeny kost?i?ky na zakázku, a to z materiálu, který je sm?sí nylonu a kevlaru. Takový materiál v malém množství t?žko seženu, navíc ho nemám kde obrobit. Jediný obrobitelný plast, který jsem byl schopen sehnat, je silon. V?d?l jsem, že GME nabízí nylonové distan?ní sloupky, ale ty byly na navinutí dostate?né induk?nosti p?íliš krátké, tak jsem je zavrhnul.

Potom jsem ale našel ?ešení od Steva KD1JV [4], který má p?knou p?ezdívku "Melt Solder", tedy "Roztavená pájka". Steve použil výše zmín?ný krátký nylonový sloupek. Cívka je p?íliš krátká, proto ji doplnil seriovou indu?ností navinutou na toroidu. V GME jsem koupil silonové distan?ní sloupky délky 3 cm, s vnit?ním závitem M3 skrz a vn?jším pr?m?rem 6mm, i když šestihranný. Dlouhý mosazný šroub jsem sehnal v železá?ství na nám?stí Brat?í Synk?. Mosazný šroub, pokud je zašroubován úpln?, lze otá?et knoflíkem lad?ní velmi ztuha. ?ešením je opatrn? odvrtat n?co p?ez polovinu závitu 3mm vrtákem. Nyní jde knoflíkem otá?et p?im??en? ztuha a šroub se v závitu nemele.

Obr. 2. Distan?ní sloupek a šroub M3 pro konstrukci PTO

Zbývá vy?ešit upevn?ní sloupku k p?ední st?n? rádia. Inspiroval m? James WA6OTP [3], který použil ložisko z velkého potenciometru. Hrany sloupku se mírn? zbrousí a sloupek se do ložiska zalepí sekundovým lepidlem.

Obr. 3. Konstrukce cívky PTO

Výsledné VFO má 34 závit? CuL drátu 0.3mm na nylonovém distan?ním sloupku a 20 závit? stejného drátu na železoprachovém toroidu Amidon T50-6. Oproti schematu VFO [4] je hodnota kondenzátoru C1 120pF a C2 270pF. VFO ladí 200kHz v pásmu 40m, asi 9kHz na jednu otá?ku.

Obr. 4. Schema PTO dle KD1JV

Výhoda použití dvou induk?ností je jednoduchost nastavení dolního kmito?tu a rozsahu VFO. Dolní kmito?et VFO se snadno nastaví nahrubo odvíjením závit? z toroidu a jemn? roztahováním závit? na VFO. Pokud je lad?ní p?íliš rychlé, potom sta?í na nylonový sloupek navinout závity s v?tším stoupáním, t?eba drátem o v?tším pr?m?ru.

Obr. 5. Oscilátor na bastldesce

Záv?r

Zbývá VFO zad?lat do stín?né krabi?ky, nahradit b?žné kondenzátory za kusy z hmoty NP0 a zm??it frekven?ní stabilitu.

Odkazy

[1] Miniaturní DC p?ijíma? pro pásmo 40m TinEar http://www.amqrp.org/kits/tin_ear/index.html
[2] Stavebnice PTO nabízená Jamesem WA6OTP http://www.wa6otp.com/pto.htm
[3] Uchycení cívky PTO v ložisku potenciometru http://www.wa6otp.com/40.htm
[4] Jednoduchá konstrukce PTO na nylonovém sloupku od Steva KD1JV http://www.qsl.net/kd1jv/SSB.HTM